(1/12/23-30/11/27) Marato 288/C/2023 "Evaluation of Aortyx AX-GEN01 enDovascular bioresorbable patcH for treatmEnt of acute and subacute Type B aoRtic dissEction" with HospitalClinic

INDEX (Back to Andres Garcia list of websites)   Presentation,   Dissemination,   Publications,   Contact,

FULL PARTNERS
   Hospital Clinic.  

Presentation: Back to INDEX


(1/12/23-30/11/27) Marato 288/C/2023 "Evaluation of Aortyx AX-GEN01 enDovascular bioresorbable patcH for treatmEnt of acute and subacute Type B aoRtic dissEction" with HospitalClinic "."

RESUM:
La dissecció aòrtica és una malaltia dramàtica amb taxes de mortalitat inacceptables (30-80%). Els tractaments actuals presenten greus limitacions i s'han de substituir. Des de 2016, IQS i l'Hospital Clínic han unit esforços per resoldre aquesta necessitat clínica insatisfeta desenvolupant la solució definitiva per a la dissecció aòrtica: un dispositiu endovascular que permet la regeneració endògena de l'aorta en lloc de substitucions artificials. El nostre pegat biomimètic s'allibera a l'aorta mitjançant un sistema de desplegament mínimament invasiu. El pegat imita les propietats mecàniques naturals de l'aorta per assegurar la seva integració en el teixit natiu. Aquest ajut multidisciplinari permetrà que aquesta tecnologia avanci en els seus primers assajos en humans (FIH) per assegurar l'arribada de la invenció als pacients que pateixen una malaltia que ha rebut menys atenció per part de les empreses de dispositius mèdics que altres grans malalties cardiovasculars. Per aconseguir-ho, IQS realitzarà les proves “bench testing” del dispositiu abans dels assaigs clínics, i estudiarà els límits operatius del dispositiu mitjançant models computacionals i impressions 3D a partir d’anatomies de pacients reals mitjançant tomografia computacional. L'Hospital Clínic liderarà la part regulatòria i realitzarà l'assaig FIH per demostrar que el dispositiu és factible, segur i eficaç.
SUMMARY:
Aortic dissection is a dramatic disease with unacceptable mortality rates (30-80%). Current treatments present severe limitations and must be replaced. Since 2016, IQS and Hospital Clínic have joined forces to solve this unmet need by developing the ultimate solution for aortic dissection: an endovascular device that allows for endogenous regeneration of the aorta instead of artificial replacements. Our biomimetic patch is released on the aorta using a minimally invasive deployment system. The patch mimics the natural mechanical properties of the aorta to secure smooth integration in the native tissue. This multidisciplinary grant will allow this technology to progress towards its first in human (FIH) trials to secure the arrival of the invention to the patients suffering from a disease that has received less attention by medical device companies than other cardiovascular diseases. To achieve that, IQS will perform the device bench testing prior to the trials and will define the operational limits of the device using advanced computational and 3D-printed models generated from anatomies extracted from real patients using CT scanning. Hospital Clínic will lead the regulatory and clinical plan, performing the First in Human trial to demonstrate the feasibility, safety and preliminary efficacy of our device.IQS work:
.

Dissemination: Back to INDEX


? ?/?/2024

Publications: Back to INDEX


Contact: Back to INDEX


For any queries do not hesitate to contact:
Andres-Amador Garcia-Granada:
Via Augusta 390, 08017 Barcelona, Spain
Tel.: +34 932 672 083 / Tel.Cen.: +34 932 672 000 -ext.283
Fax: +34 932 056 266
andres.garcia@iqs.edu
www.iqs.edu
  
Click here for a complete list of Andres-Amador Garcia-Granada Publications.